https://siwan.nsysu.edu.tw
https://siwan.nsysu.edu.tw/wp-content/themes/beanincave

西灣學院

 • 特約教授│李美文

  西灣學院特約教授
  Email:mwl@mail.nsysu.edu.tw
  電話:07-525-2000#3353

 • 特約教授│郭瑞坤

  西灣學院特約教授
  Email:jkkuo@cm.nsysu.edu.tw
  電話:07-525-2000#4909

 • 特約教授│洪瑞兒

  西灣學院特約教授
  Email:a3803429@cm.nsysu.edu.tw

基礎教育中心

 • 特約教授│楊婉儀

  基礎教育中心特約教授
  Email:wiyang0905@hotmail.com
  電話:07-525-2000 #3227

 • 特約副教授|杜佳倫

  Email: raindoo@mail.nsysu.edu.tw
  電話: 07-5252000#3070

 • 特約副教授│顏聖紘

  Email: shenhornyen AT mail.nsysu.edu.tw
  電話: 07-5252000 #3612

 • 特約副教授│于欽平

  Email: cpyu@faculty.nsysu.edu.tw
  電話: 07-5252000 #4470

 • 特約副教授|佘健源

  Email: cysher@mail.nsysu.edu.tw
  電話: 07-5252000 #4629

 • 特約副教授|林秀瑾

  Email: hsiuchinlin@mail.nsysu.edu.tw
  電話: 07-5252000 #5055

 • 特約副教授|鄭雯

  Email: wen.cheng@mail.nsysu.edu.tw
  電話: 07-5252000 #5896

博雅教育中心

 • 特約教授|程啟正

  Email: chengcc@mail.nsysu.edu.tw
  電話: 07-5252000 #4236

 • 特約教授|張揚祺

  Email: changyc@mail.nsysu.edu.tw
  電話: 07-5252000 #5176

 • 特約教授|郭瑞坤

  Email: jkkuo@cm.nsysu.edu.tw
  電話: 07-525-2000 #4909

 • 特約教授|陳孟仙

  Email: mhchen@mail.nsysu.edu.tw
  電話: 07-5252000 #5028

 • 特約教授|楊婉儀

  Email: wiyang0905@hotmail.com
  電話: 07-5252000#3227

 • 特約教授|嚴成文

  Email: cmurobot@gmail.com
  電話: 07-5252000 #4232

 • 特約教授|徐淑瑛

  Email: shuingshyu@g-mail.nsysu.edu.tw
  電話: 07-5252000 #3152

 • 特約教授|洪世謙

  Email: hungschian@mail.nsysu.edu.tw
  電話: 07-5252000 #3226 #5806

服務學習教育中心

 • 特約教授|楊濟襄

  Email: yangy@mail.nsysu.edu.tw
  電話: 07-5252000 #3065

 • 特約教授|徐芝敏

  Email: hsumin@mail.nsysu.edu.tw
  電話: 07-5252000#3623

 • 特約教授|李清潭

  Email: ctjlee@mail.nsysu.edu.tw
  電話: 07-5252000 #4659

 • 特約教授|廖志中

  Email: ccliaw@mail.nsysu.edu.tw
  電話: 07-5252000 #5058

人文暨科技跨領域學士學位學程

 • 特約教授|黃心雅

  Email: hsinya@mail.nsysu.edu.tw
  電話: 07-5252000 #3139

 • 特約教授|施慶麟

  Email: educls@mail.nsysu.edu.tw
  電話: 07-5252000#5875

 • 特約副教授|鄭義

  Email: yihjeng@gmail.com

 • 特約副教授|謝東佑

  Email: tyhsieh@mail.ee.nsysu.edu.tw
  電話: 07-5252000 #4114